KLACHTENREGELING – FRIENDS4DENTS

KLACHTENREGELING

KLACHTENREGELING

Uw mening telt

Wij horen graag hoe u uw bezoek aan onze praktijk heeft ervaren. Uw reactie is heel waardevol: daarmee kunnen we onze zorg en service verbeteren. Wilt u uw suggesties of complimenten aan ons doorgeven? Laat het ons weten. Vanzelfsprekend kunt u dit ook melden bij de balieassistente en/of bij de tandarts. U kunt ook een mail sturen naar info@friends4dents.nl of bellen naar 073-5217411. Wederzijds respect wordt zeer op prijs gesteld en verbetert de communicatie.

Klacht?

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. Wellicht is er sprake van miscommunicatie of een misverstand of is er een complicatie opgetreden die niemand wilt of is er daadwerkelijk een verkeerde beslissing genomen of fout gemaakt. Voor de patiënt is dit zeker heel erg vervelend en onze zorgverleners zullen hier dan ook  zeker mee zitten omdat zij in de eerste plaats goede zorg willen verlenen. Maakt u alstublieft een afspraak met uw zorgverlener wanneer u ergens bezorgd over bent of wanneer u nog meer informatie wilt of niet tevreden bent. In de meeste gevallen kan een gesprek tussen u en uw tandarts of mondhygiënist leiden tot opheldering, een leermoment en/of een gepaste oplossing.

Meldt de klacht altijd eerst schriftelijk bij uw zorgverlener, dit kan via onze baliemedewerksters per email: info@friends4dents.nl of per brief naar Oude Baan 13a, 5242 HT Rosmalen t.a.v. de betreffende zorgverlener. Vermeld altijd uw naam, geboortedatum en tot welke zorgverlener de klacht betrekking heeft. De baliemedewerksters zorgen dat deze bij uw zorgverlener terecht komt. Wij streven ernaar dat u binnen 14 werkdagen een reactie van uw behandelaar of diens vertegenwoordiger ontvangt.

Mocht u er samen toch niet uitkomen dan verzoeken wij u contact op te nemen met  klachtenfunctionaris mevrouw E. Thomson te bereiken via e-mail: secretariaat@friends4dents.nl  of per brief naar Oude Baan 13a, 5242 HT Rosmalen t.a.v. Mw. E. Thomson. Op uw verzoek geeft zij u gratis advies en informatie met betrekking tot de wijze van indiening van een klacht, ook met betrekking tot de (verschillende) zorgverlener(s). Tevens zal zij u bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen.

De praktijk waarborgt dat deze klachtenfunctionaris, welke in dienst is van de zorgaanbieder, haar functie onafhankelijk kan uitvoeren en benadeelt haar niet wegens de wijze waarop deze haar functie uitoefent.

  • Een klacht wordt zorgvuldig onderzocht.
  • De behandeling van een klacht is gericht op het bereiken van een voor de klager en de zorgaanbieder bevredigende oplossing.
  • De klager wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling van de klacht.

De klager ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na indiening van de klacht, een schriftelijke mededeling van de zorgaanbieder waarin met redenen omkleed is aangegeven tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid, welke beslissingen de zorgaanbieder over en naar aanleiding van de klacht heeft genomen en binnen welke termijn maatregelen waartoe is besloten, zullen zijn gerealiseerd.
Indien het vereiste zorgvuldige onderzoek van een klacht daartoe naar het oordeel van de zorgaanbieder noodzaakt, kan de zorgaanbieder de genoemde termijn met ten hoogste vier weken verlengen. De zorgaanbieder doet daarvan voor het verstrijken van de termijn schriftelijk mededeling aan de klager.

Indien deze mogelijkheden niet tot een gewenste uitkomst luidt, zal de klachtenfunctionaris u over andere wegen voorlichten. De zorgaanbieders zijn aangesloten bij een geschilleninstantie, erkend door Onze Minister